Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CELMAX.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3. PROCEDURA ZAWIERCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. CENY, TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

5. DOSTAWA TOWARU

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7. REKLAMACJA TOWARU

8. REKLAMACJE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego celmax.pl,

prowadzonego przez firmę: Celmax Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa NIP:

5732680801, REGON: 240545618, adres poczty elektronicznej: sklep@celmax.pl

1.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze

Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie oraz

w oparciu o reguły wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu

Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe

przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji

i poprawienia.

1.4 Definicje Użyte w Regulaminie oznaczają:

1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający

utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny

w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie

Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu

dostawy i płatności.

1.4.4 KLIENT; USŁUGOBIORCA – (1) pełnoletnia osoba fizyczna; (2) osoba prawna lub (3) jednostka

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która dokonuje

Zamówienia w ramach Sklepu;

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (nazwą) i hasłem podanym

przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym

gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego

Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem

poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom

automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera

zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego sklep.celmax.pl;

1.4.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod sklep.celmax.pl, za

pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.4.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Celmax Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 59/65, 42-200

Częstochowa (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji), wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej

przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 5732680801, REGON: 240545618, adres poczty

elektronicznej: sklep@celmax.pl

1.4.11. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; będące przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

1.4.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

1.4.14. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DRGĄ ELELKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę

Towaru.

1.5. Niniejszy Regulamin określa:

1.5.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

1.5.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

1.5.3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

1.5.4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

Internetowego.

1.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do

Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji

17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google

Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość

ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz

obsługi Javascript.

1.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklep.celmax.pl/regulamin, 11 oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu

art.71 Kodeksu Cywilnego.

2. ZASADYKORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. Administrator sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak

również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze

skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności,

gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w

szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez usługodawcę za zachowania niezgodne

z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w

dobre imię usługodawcy.

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody usługodawcy.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi

w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne

odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki

służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

Usługodawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet.

3. PROCEDURA ZAWIERCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na

stronę internetową sklep.celmax.pl, dokonać wyboru Towaru oraz jego ilość i ewentualne atrybuty (np.

kolor, wymiar, moc itp.).

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem

zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi

na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

3.4.1 przedmiotu zamówienia,

3.4.2.jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz

dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3.4.3. wybranej metody płatności,

3.4.4. wybranego sposobu dostawy,

3.4.5 czasu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z

obowiązkiem zapłaty”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy

sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail tj. Potwierdzenie

zamówienia, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

i przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.8. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email,

o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. CENY, TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek

VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

4.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za pomocą następujących sposobów płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego: 26 1600 1462 0008 4576 5630 2001,

Bank: BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.

b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

c)gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie hurtowni.

4.3. Termin zapłaty. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem na konto termin zapłaty

wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku pobrania przy odbiorze przesyłki oraz

płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient dokonuje płatności podczas odbioru towaru.

5. DOSTAWA TOWARU

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (kurier FedEx). Istnieje również możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy prezentowane są na stronie

sklep.celmax.pl/wysylka,20. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania

Zamówienia. 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta

Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności “przedpłata” towar jest wysyłany w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty. 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.celmax.pl/regulamin,11 oraz pobrać go

i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia

oraz faktury VAT.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6.9.Regulaminu.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

6.2.1. pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa

6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@celmax.pl

6.3.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

6.3.1 od dnia zawarcia umowy.

6.3.2 od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części – w przypadku umowy, która

obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

6.3.3. od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – w przypadku umowy, która polega na

regularnym dostarczaniu Produktów przez czas określony

6.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy

o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu. Klient może skorzystać

z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

6.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od

dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od

niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na

inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym

zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu

z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,

w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić

Produkt na adres: ul. Jagiellońska 59/ 65, 42-200 Częstochowa.

6.8 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania

z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Produktu.

6.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest

ponieść konsument:

6.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. REKLAMACJA TOWARU

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu

Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności

w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@celmax.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do

rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji o okolicznościach dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) sugerowanego sposobu

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, co

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe wymogi mają formę jedynie

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji.

7.4. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu

gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli

dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach

gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa. Jeżeli ze względu

na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby

nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym

Produkt się znajduje.

8. REKLAMACJE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

8.1. Administrator Sklepu internetowego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Sklepu o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa lub mailowo pod adres sklep@celmax.pl lub przy użyciu

formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Administrator sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni

kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym

zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu tj. firmy Celmax. Sp. z o.o.

w Częstochowie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy

prawa polskiego.

9.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.:

zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu

9.4.1. Jeżeli zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub

podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych

od daty powiadomienia o nowym Regulaminie.

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie (Imię i nazwisko, adres)

CELMAX SP. Z O.O.

ul. Jagiellońska 59/65,

42-200 Częstochowa

tel. 34 366 07 70, e-mail: sklep@celmax.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży

……………………………………………………………………………………………………(przedmiot sprzedaży)

zawartej w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje

takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane

do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o

niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż

przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

…………………………

Shopping Cart